Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор
на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Документите за участие в процедурата са:

  • молба до УС на БАН,
  • научна автобиография по примерен въпросник,
  • списък на научните трудове,
  • списък на цитатите,
  • списък на патентите и авторските свидетелства,
  • документи за реализирани научно-приложни разработки,
  • копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности,
  • програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено,
  • декларация за сътрудничество на структурите на ДС,
  • други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 8 май 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Релевантни документи:

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография:

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС