Департаментът по психология на  Института за изследване на населението и човека – БАН организира кръгла маса на тема „Психичното благополучие на човека – фактори на влияние” и Десета школа за докторанти и млади изследователи на тема „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации”. Събитията се провеждат от 29 до 31 май 2017 г. в Дома на учения в София.
Психичното благополучие е проблем, който е в центъра на вниманието на съвременната психологична наука и на всички специалисти и кадри, заинтересовани от психичното здраве, удовлетвореността от живота и щастието на отделния човек. Темите, които ще бъдат дискутирани от 38-те участника, засягат нивото на щастие и удовлетвореност на българина днес от гледна точка на факторите на средата, семейните отношения, личните избори и политическата реалност.
Фокус в работата на школата са изследванията на 22-ма докторанти и млади изследователи и тяхното методологично реализиране.