Традиционният конкурс за високи научни постижения, организиран от Съюза на учените в България (СУБ) , обхваща шест научни области – естествени науки (математически, физически, химически и науки за земята); инженерни науки; биологически и медицински науки; аграрни науки; хуманитарни науки и обществени науки. Конкурсът на СУБ за 2021 г. има две самостоятелни направления.

Първото е за значими научни постижения в докторски дисертации. В него участват млади хора (до 35 г., ненавършени към датата на подаване на документите), успешно защитили своите дисертации за образователната и научна степен „доктор“ през второто полугодие на 2020 г. и първото полугодие на 2021 г. независимо от това дали са или не са членове на СУБ. Важното е дисертациите да имат значим научен принос, посочен и обоснован от всички членове на научното жури в техните рецензии и становища.

Второто основно направление на конкурса е за  високи научни постижения на членове на СУБ. В конкурса могат да участват индивидуални и асоциирани членове на СУБ (млади учени и учени над 35 г.), включително и новоприети в секциите и клоновете към последната дата за изпращане на предложенията. Участници в конкурса могат да бъдат и представители на юридическите лица – членове на СУБ (колективни членове).

С разясненията може да се запознаете ТУК