Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 15 юли 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Развитие и приложение на радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над територията на България” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”)

на Боян Танев Мичев

редовен докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, секция “Екология на съобществата и консервационна биология”

Научен ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.