Световен ден на мигриращите риби се отбелязва на 21 май

ИБЕИ съвместно с Лесотехническия университет и Катедрата по обща и приложна хидробиология, БФ, СУ, организират БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), предназначено както за професионалисти, така и за любители (вкл. ученици, студенти), което ще се проведе на 21 май 2022 г. (събота), в района на Панчаревското езеро, Столична община (начало: 11.00 ч., сборен пункт: Рибарниците срещу спирка „Плажа Панчарево“).

БиоБлиц събитието се организира като част от мащабно европейско изследване в рамките на COST Акция CA17122 „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ (Alien CSI) (https://iasbioblitz.creaf.cat/). С него ще отбележим и Световния ден на мигриращите риби (21 май 2022 г.), като на участниците ще бъдат демонстрирани методи за улов на риби за научни цели и ще бъде представена информация за директни и косвени заплахи за ихтиофауната, като хидроморфологичните промени на техните местообитания и ИЧВ.

Каним желаещите да участват в БиоБлиц изследването и с помощта на приложенията за мобилни телефони „Инвазивните чужди видове в Европа“ и „iNaturalist“ (проект BioBlitz IAS Bulgaria) да направят снимки и регистрират наблюденията си на чужди видове с цел събиране данни за района. Записите на участниците ще подпомогнат нашите усилия за регистриране на чужди и ИЧВ растения и животни, засягащи Европейския съюз, България и Дунавския басейн. Според интересите си участниците могат да изберат и да се присъединят към определен полеви екип, който ще фокусира усилията си към дадена група организми (растения, сухоземни безгръбначни животни и водни животни). Екипите на терен ще бъдат ръководени от експерти, които ще оказват съдействие при вземането на проби и определянето на целевите видове при необходимост, но се очаква активен принос от страна на участниците. За да запишат своите наблюдения участниците ще се нуждаят от телефон или таблет.

Допълнителна информация за проекта, събитието, приложенията за мобилни телефони и инвазивните чужди видове, които биха могли да се наблюдават и регистрират в района може да намерите на следните адреси:

https://iasbioblitz.creaf.cat/bulgaria-pancharevo-lake-bg

https://worldfishmigrationday.com/event/citizen-science-bioblitz-survey-of-invasive-alien-species/

https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-ias-bulgaria

https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/en/media/tools/tracking-invasive-alien-species-europe-mobile-app

За регистрация за участие и за допълнителна по-подробна информация, моля използвайте следния адрес: Bulgaria.IAS@gmail.com