Защита на дисертационен труд в Института за гората

Защита на дисертационен труд – инж. Николай Янчев Стоянов докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури” Тема на дисертацията: “Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България” (научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство”) Научни консултанти: акад. Александър Хараланов Александров доц. д-р Веселка Атанасова Гюлева-Пантова Научно жури: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател, становище проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН) – рецензент проф. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ) – рецензент проф. д-р Соня Христова Бенчева (ЛТУ) – становище доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище Дата и място на защитата: 4 октомври 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората - БАН, гр. София, бул. „Св. [...]

2021-09-16T13:40:04+00:00четвъртък, 16 септември 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Учени от БАН се включиха в образователната инициатива „Опознай, за да обикнеш“

Учени от Българската академия на науките се включиха в образователна инициатива „Опознай, за да обикнеш“, организирана от парк-театър „Борисова градина“ с подкрепата на Столична община. Доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей на БАН и гл. ас. д-р Пламен Глогов от Института за гората представиха по един вълнуващ начин биоразнообразието на най-големия парк в София. В инициативата участваха деца от 6 до 10-годишна възраст. В основата на събитието стоеше идеята да се събуди любов към природата и да се провокира по-силен стремеж към нейното опазване. Доц. д-р Стоян Лазаров представи спектакъл на тема „Животни актьори”, а гл. ас. д-р Пламен Глогов увлекателно разказа колко опасни могат да бъдат чуждите растения. Благодарение на участието на учените в тази инициатива, децата се запознаха с чудния свят [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.): Председател: доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) Членове: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) - рецензент доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ) Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората - БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при [...]

Защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

Институт за гората при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания по оценка на горите в Република България“ на доц. д-р Ивайло Иванов Марков  в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация Председател на Научното жури: проф. д-р Миглена Жиянски Членове на Научното жури: проф. д-р Иван Палигоров - рецензент проф. д-р Диана Георгиева - рецензент доц. д-р Константин Колев - рецензент чл.-кор. дн Пламен Мирчев проф. д-р Емил Попов проф. [...]

Докторант на БАН е носител на специална награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България

Докторант Ева Филипова от Института за гората при Българската академия на науките е носител на  специалната награда за значим принос в развитието на научните изследвания в България на Националното представителство на студентските съвети. Отличието се присъжда за първи път в рамките на конкурса „Студент на годината“ и се връчва за изследванията на вредителя по дивия кестен, които допринасят за опазването на кестеновите гори в България. Ева Филипова благодари за подкрепата на учените от Института за гората и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и пожела на младите хора да съхранят  ентусиазма и вдъхновението си и да вярват в науката.  Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи наградата в категория „Докторант на годината“ на Симеон Михалков. Българската академия на науките предлага обучение на докторанти [...]

Конкурс за детска рисунка

Kонкурс за детска рисунка на тема „Как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)?“ обявяват Институт за гората на БАН и Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935”. Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи: 7-12 г.; 13-16 г. и над 16 г. като всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст (до 300 думи) представящ синтезирано идеята на автора, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка. Конкурсът се провежда като част от мерките за публичност и превенция по проект „Проучване на разпространението на въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Произведенията изпращайте на електронен адрес slabonoga@abv.bg. [...]

2021-02-11T12:07:23+00:00четвъртък, 11 февруари 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |
Go to Top