Защита на дисертационен труд в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 04 септември 2021 г. от 11.00 часа ще се проведе онлайн заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и охарактеризиране на перовскитоподобни оксиди с приложение като катализатори за обезвреждане на метан“   на Силва Станчовска , задочен докторант в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия)   Научни ръководители: проф. д-р Екатерина Жечева и проф. д-р Радостина Стоянова; консултант: проф. д-р Антон Найденов   Председател на научното жури: доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ-БАН   Членове на научното жури: проф. д-р Александър Елияс, Институт по катализ – БАН проф. дхн Таня Стоянова Цончева, Институт [...]

Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията

Колектив от български учени от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките публикуваха обзорна статия в престижното списание Chemical Reviews. Списанието се издава от Американското химическо дружество (American Chemical Society) и е едно от най-реномираните списания, което оглавява ранглистата в областта на химията. За 2019 г. импакт факторът на списанието е 52,758. Автори на обзорната статия Power of Infrared and Raman Spectroscopies to Characterize Metal-Organic Frameworks and Investigate Their Interaction with Guest Molecules са чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов, доц. д-р Димитър Панайотов, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Елена Иванова, доц. д-р Кристина Чакърова, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Никола Дренчев. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на метал-органични структури (MOFs) с различни газови молекули (молекули-сонди и [...]

Институтът по обща и неорганична химия с участие в проект за разработка на материали за чисти технологии

Институтът по обща и неорганична химия на БАН (ИОНХ - БАН) е бенефициент по проект „European Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies“, акроним TwinTeam по договор №Д01-272/02.10.2020. Проектът е за период от две години (2020-2022 г.) и стартира на 02.10.2020 г. Финансирането е по Национална програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата дава възможност на ИОНХ да изпълни проекта, получил висока оценка на независими експерти на Европейската комисия в конкурс „Туининг“ на Рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Основната цел на проекта е повишаване на научно-изследователския и технологичен потенциал на учените в ИОНХ в областта на химия на материалите за чисти технологии чрез изграждане на научна [...]

Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване на международния авторитет на българската химическа наука. [...]

Проф. Христо Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

На състояла се на 31 януари 2020 г. тържествена церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2, президентът Румен Радев удостои проф. Христо Баларев от Института по обща и неорганична химия - БАН с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значими заслуги в областта на общата и неорганична химия. Високото държавно отличие е признание за научните постиженията на проф. Баларев в областта на структурата и стабилността на соли кристалохидрати, при моделиране, научно прогнозиране, изследване, тълкуване и изясняване на взаимодействията, протичащи в различни неорганични системи, както и за неговите преподавателски, организационни и обществени дейности. „Висшите държавни отличия са израз на признателност на цялото ни общество за вашата всеотдайна работа, с която нареждате България редом до нации, развити в областта на науката, културата и [...]

Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия на БАН - София обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” и трима по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), двама за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 56 ат 16.07.2019 г.). Документи - в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/979 25-60 и 02/872-48-01.

Go to Top