Начало/Tag:ИФХ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. Кандидат: доц. д-р Драгомир Младенов Тачев, Председател на Научното жури: Проф. дхн Весела Цакова Материалите за конкурса са качени днес 23.09.2020 год. на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Василена Иванова Карабожикова   Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 03.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Отлагане на сребро в слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен) и електрокаталитични свойства на полимерните покрития за окисление на кафеена киселина”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ Председател на Научното жури: Дхн Димитър Стойчев Научно жури: Дхн Димитър Стойчев – рецензент, Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, Проф. дхн Весела Цакова Проф. дхн Стефан Армянов [...]

2019-09-12T12:53:13+03:00четвъртък, 12 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток) за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 7 от 19.01.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za- glaven-asistent-102.php?leptoken=bc549cd0d6cc209c820e7z1516355946 Справки и документи – 1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 11, ет. 4, канцелария ИФХ-БАН, тел. 02 8727550, 02 9792581.

2018-01-22T10:11:57+02:00понеделник, 22 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат на 16 и 17 ноември 2017 г., от 10 до 16 часа. Мероприятието се организира под надслов „Наука от извора – стари традиции, нови приятели“, с финансовата подкрепа на проект BG05M2OP001-2.009-0023 Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж. […]

Go to Top