Проф. Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) на БАН беше удостоен с наградата  „Изобретател на годината – 2023 г.“ на Съюза на изобретателите в България. Той получи престижното отличие за 4 изобретения в областта на защитата от бедствия и аварии, от които две са за критична инфраструктура: „Кинематична система за ранно предупреждение за земетресение към обекти от критична инфраструктура“ и „Система за ранно предупреждение по поречието на язовирна стена“.

Приложението на първото изобретение е при антисеизмична защита на обекти от критична инфраструктура – например атомни електроцентрали, язовирни стени и други, от въздействието на разрушителни сеизмични вълни. Базира се на разлика в скоростите между надлъжната и напречната сеизмична вълна. Първата – надлъжната вълна, която се движи с по-голяма скорост, но има по-малко разрушително действие, задейства системата, което дава възможност да се реагира до пристигането на втората – напречна вълна, движеща се с по-малка скорост но имаща разрушително действие.

Второто изобретение се отнася до система за ранно предупреждение по поречието под язовирна стена, чрез която се подава предупредителен сигнал към населението, съответните служби и структури, попадащи в заливната зона при висока водна вълна вследствие аварийно отваряне или разрушаване на преливника или основни изпускатели, повреди в язовирната стена, предизвикани от терористични или военни действия и други причини. Приложението е при защита на населението и инфраструктурите в поречието под язовирната стена от разрушителното действие на водната вълна в описаните случаи.

Основните научни интереси на проф. Мардиросян са в областта на изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи с наземни (контактни) и аерокосмически (дистанционни) методи и апаратни средства. Той участва в реализацията на почти всички значими национални и международни космически проекти с българско участие.

 През 1991 г. е удостоен с професорско звание и е приет за действителен член на PWPA – Ню Йорк „за научната, приложната, изобретателската и популяризаторската си дейност и за заслуги към процеса на демократизацията“. Носител е на званията „Почетен изобретател“ и „Будител 2016“. Вписан e в Златната книга на българските изобретатели и откриватели, в Енциклопедията „2000 най-изтъкнати учени на ХХ в.“ – издание на IBC, Кеймбридж.