Проектът EuroCC (National competence centers in the framework of EuroHPC) цели създаването на мрежа от национални центрове за компетентност в трите свързани области HPC (високопроизводителни изчисления), HPDA (анализ на големи данни) и AI (изкуствен интелект) в 33 европейски държави. В България този център се изгражда от консорциум с координатор ИИКТ-БАН и членове СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, избрани като организации с успешно участие в многобройни международни и национални проекти. През март 2021 г. Министерството на образованието и науката подписа споразумение за национално съфинансиране на дейностите по проекта EuroCC през 2021 – 2022 г. Подкрепата ще допринесе съществено за постигане на целите на проекта.

Същността на работата на българския Център за компетентност в проекта EuroCC е картографиране на компетентностите в България в областите HPC/HPDA/AI, изясняване на съществуващите пропуски и недостатъци, създаване и прилагане на иновативни програми, процедури, средства, подпомагане на всички заинтересовани страни чрез експертни консултации, популяризиране на областите HPC, HPDA, AI с акцент върху индустрията и публичния сектор, и съвместна работа с другите 32 национални центъра в Европа.

Изпълнението на дейностите в българския Център за компетентност ще изведе HPC експертизата и услугите в страната на качествено ново ниво. Очакваното оборудване (Petascale HPC системи, вкл. оборудването в София Техпарк) ще бъде съчетано с разработената в рамките на проекта Пътна карта за развитие на НРС в България, както и с изграждането на способни, добре организирани екипи от специалисти и ще бъде достъпно чрез разработване и прилагане на лесни за използване услуги както от бизнеса, така и от обществени организации. Ще се постигне повишена информираност в обществото като цяло за ползите от наличието на тези видове хардуер и експертиза.

За повече информация: http://eurocc-bulgaria.bg/