Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, създаден от Министерство на образованието и науката за провеждане на обучения.

Програмата на семинара включваше: тренинг по екипна работа, обучение за успешно презентиране на резултатите от проведените изследвания, консултации със специалисти от БАН, както и посещение с беседа в Националния етнографски музей (НЕМ) към Института по етнология и фолклористика на БАН.

Участниците в семинара изразиха благодарност на организаторите, музейните специалисти в НЕМ и на лекторите в семинарната програма – доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, научен секретар на направление „Човек и общество” в БАН и доцент д-р Евгения Сендова от Института по математика и информатика на БАН. Екипите, които взеха участие в семинара са от училища в Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Вършец, Габрово, Плевен, Разлог, Кърджали и София.

УчИ-БАН разпространява изследователския подход в образованието

Ръководството на Българската академия на науките реализира различни инициативи в областта на образованието. Една от тях е „Ученически институт на БАН“, за краткост – УчИ-БАН. УчИ-БАН стимулира учениците да изградят изследователски и презентационни умения, както и способност за работа в екип. Благодарение на финансирането по линия на ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г. за „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, през изминалата 2017 година в дейностите на УчИ-БАН беше включен нов елемент – програмата „Малки учебно-изследователски общности“.

Целта на тази програма е формиране на екипи (2-3 ученика и ръководител – техен учител) за разработване на изследователски проект/проекти за участие в научните сесии на УчИ-БАН.  По желание на 13 учители от училища в 10 града в страната бяха формирани работни екипи от учител/и и ученици. Учебно-изследователските общности се събират регулярно (поне два пъти месечно) за обсъждане на работата по проекта/проектите. Ученическият институт на БАН съдейства за организиране на консултации със специалисти от БАН по темите за изследвания, по които тези общности са решили да работят.  В консултирането на малките учебно-изследователски общности в дните на семинара за обмяна на опит се включиха проф. Бисерка Пенкова (Институт за изследване на изкуствата), гл. ас. д-р Миглена Иванова (Институт по етнология и фолклористика), д-р Стела Ташева (Институт за изследване на изкуствата) и др.

Опитът, който Ученическият институт има вече 4 години показва, че с всяка следваща ученическа научна сесия равнището на проектите се повишава. Учениците се научават да презентират по-успешно себе си и резултатите от своя труд, получават обективна оценка и напътствия от опитни и добронамерени специалисти-изследователи от Българската академия на науките. Това им дава увереност в собствените сили и изгражда у тях опит, необходим за успешна професионална и социална реализация в бъдеще.