Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция” се проведе oт 19 до 23 юни 2017 г. в Химико-технологичен и металургичен университет – София. Организатор на Школата беше Българското кристалографско дружество със съдействието на Института по обща и неорганична химия – БАН, Геологическия институт – БАН, Института по минералогия и кристалография – БАН, Геолого-географския факултет на СУ Св. „Климент Охридски” и ХТМУ – София. Освен участници от академичните среди, в Школата взеха участие и представители от някои търговски организации като Каолин ЕАД (гр. Сеново), Евротест-Контрол (София), Травел Мениджмент (София) и Сенсата Технолоджис (София).

Курсът от лекции представи основните понятия при кристалографското описание на твърдите вещества, свойствата на рентгеновото лъчение и принципите на използването му при анализа на прахообразни материали. Упражненията бяха насочени не само към докторантите и младите учени, но и към специалисти от фирмите с дейности в областта на материалознанието. Бяха засегнати темите как с помощта на рентгеновата дифракция да се идентифицират фази и смеси от фази с кристална структура и как да се добива възможно най-пълна информация за тях: индексиране на дифракционна картина, симетрия и параметри на елементарната клетка, количествени съотношения на фазите, размери на кристалити и тяхната морфология. Лекторите споделиха и ценни практически съвети, базирани на дългогодишния им опит в областта относно „подводните камъни” при праховата рентгенова дифракция (фактори за грешки и неточности) пробоподготовка, преимуществена ориентация на пробата, апаратни ефекти, позиция, дебелина, грапавост на пробата, асиметрия, особености на пробите (хигроскопичност, взаимодействие с въздух и др.).