Събранието на академиците избра днес трима нови академици в областите “Aграрни и лесовъдни науки” и “Изкуство и изкуствознание”.

 

 

 

 

В отделение „Аграрни и лесовъдни науки“:

Академик Атанас Иванов Павлов

Роден е през 1967 г. Основните му  научни приноси са в направления: Биологично активни вещества от растителни in vitro системи с приложение в хрнително-вкyсовата, козметичната и фармацевтичната промишлености.

Разработване на водни двуфазни системи като нетрадиционни методи за култивиране на растителни системи in vitro.

Нови и нетрадиционни биореакторни системи за култивиране на растителни системи in vitro.

Клетъчна агрономия с мултиметаболитни анализи.

Работи в Университета по хранителни технологии – Пловдив и Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

 

В отделение „Изкуство и изкуствознание”:

Направление „Изкуство“

Академик Владимир Пантелеев Зарев

Роден е през 1947 г. Писател. В творчество му се отразяват вибрациите на особено значими периоди от националната ни историческа съдба, на рухнали илюзии и надежди, портрети на родови общности, пренесени в бъдещето, към хоризонтите на осмислянето им с възприятията и чувствителността на съвременника. Главен редактор на списание за българска и преводна литература „Съвременник“.

 

Направление Изкуствознание

Академик Светланка Емилова Куюмджиева

Родена е през 1949 г. Изкуствовед, откривател, основоположник, анализатор на процесите в изследване на хилядолетната история на българската музика в периода 9 – 19 век, с постижения и иновации в изследване на нови музикални извори, нови песнопения, древни  ръкописи, оригинални произведения свързани с имената на преки ученици на светите Кирил и Методий, ярки и без паралел във византийската музикална книжнина. Член-кореспондент на БАН от 2012 година.

Започна изборът на нови член-кореспонденти. В направление „Математически науки“ няма избрани.