Нови член-кореспонденти в областите „Инженерни науки“, „Биологически науки“ и „Медицински науки“ избра Събранието на академиците днес.

 

 

 

 

Отделение „Инженерни науки“:

Член-кореспондент Любка Атанасова Дуковска

Родена е през 1970 г. Приносите й са в областта на синтеза и анализа на алгоритми за едновременно откриване и оценяване на параметрите на движещи се цели в условията на интензивна шумова среда и в създаването на интелигентни методи за анализ и диагностика на сложни системи с неопределеност. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

Отделение „Биологически науки“:   

Член-кореспондент дбн Евдокия Aлександрова Пашева

Родена е през 1956 г. Нейната научна работа е в областта на молекулярната и клетъчната биология. От началото на научната си кариера Пашева работи в Института по молекулярна биология към БАН като основните и приноси са свързани с изучаването на важни клетъчни процеси като поправката и репликацията на ДНК, ремоделирането на хроматина, изясняване ролята на пост-синтетичните модификации и тяхната взаимовръзка при регулацията на белтъчните функции свързани с механизмите на епигенетичния контрол.

Член-кореспондент дбн Нина Недева Атанасова

Родена e през 1962 г. Работи в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН. Основните й научни постижения са в областта на клетъчната биология и функционалната морфологията на мъжката полова система главно при бозайници, включително и при човека.  Едно от научните предизвикателства е доказаната от нея необходимост от естрогени за репродуктивното  здраве и капацитет на мъжа. От приложен аспект за клиниката са постиженията й за механизмите на действие на хормонално-активни агенти, замърсители на околната среда (пестициди, детергенти от бита, козметични продукти, и др.), които засягат репродуктивното здраве. През последните години работи и върху значението на диабета и затлъстяването като рискови фактори за мъжки инфертилитет.

Отделение „Медицински науки“:      

Член-кореспондент дмн Цветалина Иванова Танкова

Родена е през 1960 г. Специалност: ендокринология, болести на обмяната, вътрешни болести

Изявен специалист в областта на ендокринните заболявания и по-специално захарния диабет. Световно признат учен и създател на школа в България.

Ръководител на катедра по ендокринология на Медицински факултет на Медицински университет – София, Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“, София

Член-кореспондент дмн Христина Николова Групчева

Родена е през 1968 г. Специалност: офталмология

Професор Групчева е с широки научно-практически интереси, които включват световно призната експертиза в областта на оптичната корекция и корекция с контактни лещи, „сухо око“ и неговото съвременно лечение, консервативно и оперативно лечение на предна очна повърхност, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и катаракта и др.

Заместник-ректор “Научна дейност” на Медицински университет – Варна, Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна.

Изборът на нови член-кореспонденти на БАН продължава и утре.