Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02.03.2023 г. почина академик Янко Боянов Арсов.

Акад. Янко Боянов Арсов е роден на 12 юни 1934 г. в гр. Пазарджик. През 1958 г. завършва ВХТИ – София – специалност „Металургия на черните метали“. Работи последователно като: Старши технолог в стоманолеярния цех на ЖП Завод – София (1958-1960 г.); Научен сътрудник по стоманолеене в ЦНИИТМАШ – София (1960-1965 г.); Главен инженер в ДКНТП (1965-1968 г.); Зам.-директор на ИМТМ-БАН (1968-1970 г.); Съветник по науката в СИВ (1970-1975 г.); Директор международно сътрудничество в ДКНТП (1975-1978 г.); Зам.-директор на ИМТМ-БАН (1978-1982 г.); Хонорован професор в Кралската политехника, Рабат, Мароко (1982-1986 г.); Зам.-директор на ИМТМ-БАН (1986-1989 г.) и Директор на ИМ-БАН (1989 г.- 2007 г.).

Акад. Арсов защитава две дисертации в Московския институт по стомана и сплави – кандидатска през 1964 г. и докторска през 1974 г. През 1976 г. е утвърден от ВАК за старши научен сътрудник II ст. , през 1988 г. – за старши научен сътрудник I ст., а през 1990 г. е избран за професор по научната специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“. През 1997 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2004 г. – за академик.

Акад. Арсов е един от водещите учени в областта на металознанието. Научните му трудове, публикации, патенти, авторски свидетелства и международни договори и проекти са широко известни у нас и в чужбина. Той умело съчетава теорията с експеримента и практическото приложение на научните му постижения, голяма част от които бяха доведени до индустриално внедряване с голям икономически ефект. Неговите монографии „Стоманени отливки“ и „Леярски свойства на сплавите“, преведени на руски, английски и индийски език „хинди“, се ползват с успех от учени и специалисти от много страни, а книгата му „Оптимизация на процесите в технология на металите чрез планиране на експеримента“, преведена също на английски език, от дълги години е учебно помагало за студентите от техническите висши училища у нас и в чужбина.

Международното му признание се потвърждава от присъдените му награди за неговите изобретения и патенти. Награждаван е с Народен орден на труда за изграждане на Института по металознание – БАН; Златен медал за изделия на ПМП – 1981 г. и с Юбилейните медали: „100 години от Освобождението на България“ и „1300 години Българска държава“. През 2001 г. е награден с Голямата награда на 50-ия юбилеен европейски салон за изобретения и патенти “EUREKA”, Брюксел, Белгия, като продължител на реализацията и развитието на метода за леене с газово противоналягане на акад. Ангел Балевски и чл.-кор. Иван Димов.

Акад. Арсов се ползва с безспорно голям авторитет сред инженерите в областта на металургията и е член на редица международни и наши научни организации като: Международната комисия 7С към Световната асоциация на леярите (CIATF) в Цюрих; Асоциацията на американските инженери (SAE); Асоциацията на американските леяри (AFS) и др. Голяма бе заслугата му като дългогодишен заместник-директор и директор на Института по металознание при БАН. Значителни бяха и неговите приноси, като заместник-председател на Общото събрание на БАН, за развитието на българската наука, за нейното популяризиране и утвърждаване.

С кончината на акад. Янко Арсов Българската академия на науките загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек!

Поклон пред светлата му памет!

 

           Поклонението ще се състои на 6 март 2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

 

от Ръководството на Българската академия на науките

и Събранието на академиците и член-кореспондентите