Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН e бенефициент по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Водеща институция за реализиране на проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с единадесет научни, образователни и културни организации. Проектът, на стойност до 29 785 549.49 лева, започна на 28.02.2018 година със срок за изпълнение 70 месеца.

Основната цел е изграждане на съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреационните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“), в която ще работят интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания, политики и практики. Ще бъдат положени усилия и за установяване на контакти със сходни европейски колективи, за съвместни дейности и участие в конкурси.

Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания. Предвижда се разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули на проекта, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ ще представлява модерен научноизследователски комплекс, насочен, както към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, така и към развойна дейност. Резултатите от неговата дейност ще бъдат достъпни чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред учебни заведения, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина, бизнеса, особено в креативните и рекреационните индустрии.
За повече информация – следете редовно сайта на НИГГГ!

Още проекти:

Период: 2018-2024

Цел:
Изграждане на съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреационните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“), в която ще работят интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания, политики и практики.

Финансиране:
ОП НОИР

Участник от страна на БАН:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Уебсайт:
http://nasledstvo.bg/

Ел. поща за контакт:
project@nasledstvo.uni-sofia.bg