Лингвистични атласи

Проектът „Лингвистични атласи“ цели представянето на диалектните особености на българския език в съпоставка с останалите езици в Европа. Диалектните карти показват корените на езиковото единство и последвалото го диалектно разделяне и илюстрират връзките между славянските, балканските и други езици в Европа. Работата е съсредоточена в два международни проекта: „Европейски лингвистичен атлас“, отразяващ диалектното многообразие на езиците в Европа, и „Общославянски лингвистичен атлас“, представящ диалектните особености на славянските езици.

Българските материали от „Общославянския лингвистичен атлас“ са на разположение на: http://ibl.bas.bg/lib/Atlas_OLA/

От екипа на проекта:

Проектът цели представянето в лингвогеографски аспект на диалектните особености на българския език във връзка с останалите езици в Европа. Чрез лингвогеографския метод се чертаят карти, решени в историко-сравнителен и синхронно-типологичен аспект, с които се изясняват въпроси за корените на езиковото единство и последвалото го диалектно членение, както и въпросите за контактите между славянските и балканските езици и езиците в Европа.

В резултат от работа на проекта се създават лингвогеографски трудове, които са конкретно свързани с проучването и съхраняването на езиковото и културно наследство на Европа и на славянските езици. Създават се масиви от лингвистични карти на названия на езикови реалии, които са характерни за културата на европейските и славянските народи и отразяват тяхното историческо развитие, общите елементи и специфичните черти на самобитността. Това допринася за създаването на възможности за разширяване на контактите в културния и обществения живот, за разширяването на хоризонтите на образованието. Проектът има значение не само за приобщаването на българските учени към европейското изследователско пространство, но и за евроинтеграцията на България в областта на науката и духовната култура. Българският колектив предоставя материал за българските говори, изготвя справки за диалектните особености на явленията и за етимологията на думите, работи по създаването на карти и цели томове.

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Теоретични езикови изследвания“.

Подтеми:

  • Европейски лингвистичен атлас. Срок: 2017 – 2019 г. Проект с партньор Института за лингвистика „Йоргу Йордан – Ал. Росети“ към Румънската академия. Ръководител: доц. д-р Л. Антонова-Василева. Участници: доц. д-р Л. Антонова-Василева, доц. д-р А. Кочева-Лефеджиева, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова.
  • Общославянски лингвистичен атлас. Проект с партньори – институтите, участващи в колективния проект за ОЛА от всички славянски страни. Срок: 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р Сл. Керемидчиева. Участници: доц. д-р Сл. Керемидчиева, доц. д-р Л. Василева, гл. ас. д-р М. Котева, ас. д-р К. Ушева; доц. д-р Хр. Дейкова (СБЕ).
Подобни проекти:

Период: 2017 – 2019

Цел:
Представяне в лингвогеографски аспект на диалектните особености на българския език във връзка с останалите езици в Европа

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия, ЕБР с институти от славянските страни

Проект на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://ibl.bas.bg/dialektni-atlasi/

Ел. поща за контакт:
l.antonova@ibl.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 12

Лице за контакт:
Лучия Антонова-Василева, ръководител на проекта