Moдулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2d и 3d системи и в in vivo модел в хамстер

В рамките на проекта се извършват 2D и 3D ин витро изследвания на ефекта на алкилфосфохолини и статини върху адхезивното поведение на туморни клетки с различна степен на инвазивност.

Предвидените ин виво изследвания се извършват на високо инвазивен туморен модел в хамстер. Като 3D матрици за клетъчно култивиране и като лекарствени носители се използват биоразградими полимерни материали на основата на полиестери.

На базата на получените резултати се разработват нови прицелни молекули за ефективна анти-туморна терапия.

Проектът цели изучаване на механизма на действие на алкилфосфохолини и статини върху метастатичния потенциал на клетки от рак на гърдата.
Независимо от новите стратегии в лечението на злокачествените заболявания, метастатичният рак на гърдата остава до голяма степен нелечим и е значим здравен, социален и демографски проблем в България. Той показва голяма резистентност към стандартно прилаганите химиотерапевтици (антрациклини и таксани), които предизвикват и сериозни странични ефекти. От друга страна, независимо от ефективността им, химиотерапията и лъчелечението представляват и рисков фактор за нови мутации и неоплазии. Днес изследователите разработват нови подходи и нови анти-туморни агенти за спиране развитието и разпространението на тумора с щадящо действие към здравите клетки. В това число влиза семейството на алкилфосфохолините, които са видоизменени лииди проявяващи висока избирателна активност към туморни клетки, и неактивност към нормалните клетки.

За разлика от стандартните химиотерапевтици, които действат на ниво ДНК, те действат на ниво клетъчна мембрана и, нарушавайки липидния метаболизъм в клетката и трансмембранните сигнални пътища, водят до апоптоза. Статините са медикаменти за снижаване на холестерола при превенция и терапия на сърдечносъдови заболявания. Напоследък, предклинични изследвания показват, че статините увеличават терапевтичния ефект на конвенционалните химиотерапевтици и намаляват резистентността към тях. Приложени самостоятелно те ограничават туморния растеж и предизвикват апоптоза. Прилагайки в комбинация алкилфосфохолини и статитни ще се изследва действието им върху клетки от рак на гърдата, водещо да апоптоза.

Още проекти:

Период: 2014-2018

Цел:
Изучаване на механизма на действие на алкилфосфохолини и статини върху метастатичния потенциал на клетки от рак на гърдата.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

В партньорство с: ИЕМПАМ-БАН, ИП-БАН и ИМБ-БАН

Ел. поща за контакт:
rtzoneva65@gmail.com

Лице за контакт:
Румяна Цонева-Велинова, ръководител на проекта