Acta Zoologica Bulgarica

Международно списание със свободен достъп в областта на разнообразието, екологията и еволюцията на животните, издавано от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките.

Списанието е наследник на първото зоологично списание на Българската академия на науките, озаглавено Известия на Зоологическия институт с музей (1951—1974). Acta Zoologica Bulgarica публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки съобщения в областта на систематиката и филогенията, зоогеографията и фаунистиката, екологията на наземните животни, етологията, водната екология, паразитологията, палеозоологията, зооморфологията и биологията на развитието, консервационната биология, приложната зоология и други клонове на зоологията, отнасящи се до разнообразието, екологията и еволюцията на животните. Географският обхват на списанието е неограничен, но се дава приоритет на фауната на България и Балканския полуостров, както и на прилежащите региони (напр. Черно море, Дунавския басейн, Югоизточна Европа). Приемат се също и описания на нови зоологични методи, кратки рецензии или анотации на зоологични книги, както и информация за научни събития (проведени и предстоящи).

Acta Zoologica Bulgarica се издава на английски език.

Импакт фактор IF 0.278 (2018).

ISSN: 0324-0770
Печатно.
На английски език.
Излизат 4 книжки годишно.

Адрес на редакцията:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН
бул. Цар Освободител 1, 1000 София