Днес, 09.10.2018 г., Събранието на академиците избра за академици следните кандидати:

 

В областта  „Медицински науки“ :

Чл.-кор. Лъчезар Динчов Трайков

 

Научните му приноси и изследвания са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер и др. деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и др. Има 159 научни труда, 2213 цитирания с h- фактор 21.

 

 

 

 

 

В областта „Обществени науки“:

Чл.-кор. Димитър Велков Димитров

 

Научните му трудове са в областта на теоретични проблеми, свързани със социологическото познание и професията на социолога; проблеми на социологията на труда (предприемачество, текучество на работната сила, управление на човешките ресурси и промени в трудовите отношения); управление и разрешаване на конфликти, водене на успешни преговори, промени в развитието на демократичния процес в страната и извън нея.

 

 

 

 

За член-кореспондент  в областта на Аграрните и лесовъдните науки бе избран:

проф. Иван Александров Илиев

 

Научните му приноси са свързани с генетиката и селекцията на горско-дървесните видове. Има 105 научни труда, 6 учебника и ръководства и 388 цитирания.