Днес, 10.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати:

В областта  на „Математическите науки“ :

Проф. дмн Николай Маринов Николов

Научните му приноси са свързани с многомерния комплексен анализ: аналитични свойства и оценки на инвариантни функции и метрики и геометрично характеризиране на комплексно изпъкнали и псевдоизпъкнали области в многомерни комплексни пространства. Той има 76 научни труда, 2 монографии, 244 цитирания, h-индекс – 8.

 

 

 

 

 

 

В областта на „Химическите науки“:

Проф. дхн Николай Денков Денков

Научните му приноси са свързани с физикохимията на дисперсните частици и повърхностно-активните вещества. Има 160 научни труда с 8149 цитирания и h-индекс 48. Придобива 10 патента, а изследванията му са свързани с възможности за много индустриални приложения. Ръководил е 39 проекта, финансирани от чуждестранни компании, от които са реализирани постъпления за СУ „Св. Климент Охридски“ в размер на над 5 млн. лева.

 

 

 

 

 

В областта на „Науки за земята“:

Проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова

Научните ѝ приноси са свързани с физиката на атмосферния граничен (приземен) слой (АСГ) и неговото замърсяване. Провела е експериментални изследвания на АСГ в градска среда на град Базел, София, Атина и Никозия. Има 186 научни труда, 1006 цитирания, h-индекс – 19.

 

 

 

 

 

 

В областта на „Инженерните науки“:

Проф. Георги Славчев Михов

Научните му приноси са свързани с биомедицинското инженерство, където е създател на метод за обработка на кардиологични сигнали. Има съществени приноси в електронизацията на транспорта и индустрията. Представя над 300 научни труда, от които над 280 в чужбина, има 230 цитирания и h-индекс – 6.