Българската академия на науките съобщава, че на 15.09.2019 г.  на 85-годишна възраст почина академик Илия Гавраилов Бручев.

Напусна ни един от водещите български учени в областта на инженерната геология, високо ерудиран специалист, ценен у нас и в чужбина.

Акад. Бручев е роден на 17.02.1934 г. в с. Славейно, Смолянско. През 1956 г. завършва висшето си образование – специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. От 1956 до 1957 г. работи като специалист инженер-геолог в ИПП “Водоканалпроект”, гр. София. От 1957 г. започва неговата научна кариера в Българската академия на науките – от научен сътрудник ІІІ степен до академик. През 1970 г. защитава научната степен “доктор”, през 1984 г. – доктор на геолого-минераложките науки, през 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик.

В течение на десетилетия научните интереси на акад. Илия Бручев са насочени към изучаването на опасните геоложки процеси и явления, геоложкия риск, инженерногеоложкото и сеизмичното райониране, мониторинга на опасни геоложки явления, регионалната инженерна геология, околната (земната) среда, скалната и земната механика. През последните години неговата дейност обхващаше изучаването на проблемите, свързани с околната среда и устойчивото развитие – проблеми с продължителна актуалност и дългосрочна перспектива. научната му продукция включва 5 монографии, повече от 150 публикации и доклади на научни конференции. От монографиите особено важни са хидрогеоложкото (1962) и инженерногеоложкото райониране (1963) на България. В инженерногеоложкото райониране е събран, обобщен и анализиран огромен обем от данни за инженерногеоложките условия на територията на страната, включващи геоложкия строеж, състава и свойствата на изграждащите я скали и строителни почви.

Научните резултати на акад. Бручев намират приложение при разработване на становища на БАН за големи обекти, за съставяне на национални програми, концепции, стратегии, нормативни уредби, при ликвидиране на последствията от тежки природни бедствия. Възложители са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министерството на околната среда и водите, Областната управа на София и Община Своге и др. Многобройни са ръководените от акад. Бручев проекти и разработените концепции и становища с международно участие.

В БАН акад. Бручев отделяше време и за научно-административна дейност. Той бе дългогодишен Научен секретар на Лабораторията по геотехника по слаби земни основи и терени и Ръководител Секция “Инженерна геодинамика” (понастоящем секция „геоложки опасности и рискове”) в Геологическия институт при БАН. Акад. Илия Бручев участваше активно в различни научни съвети, редколегии и експертни комисии и групи към БАН, Комисията по околната среда и водите при Народното събрание, Национални агенции, министерства и др.

Акад. Илия Бручев се радваше на широка международна известност. Той членуваше в Международната асоциация по инженерна геология и околна среда, Международното общество по земна механика и фундиране, Карпато-Балканската геоложка асоциация. Беше Председател на комисията по хидрогеология и инженерна геология при Карпато-Балканската геоложка асоциация (два мандата) и член на комисия №1 по инженерногеоложки карти при Международната асоциация по инженерна геология и околна среда.

С кончината на акад. Илия Бручев българската наука изгуби забележителен свой деец, а Българската академия на науките – свой достоен член.

Опелото ще се състои на  16.09.2019 г. (понеделник) от 14.30 ч. в Църквата „Св. Илия“ на с. Славейно, Община Смолян.

 

от Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите