Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31.03.2021 г. почина акад. Михаил Георгиев Виденов.

Академик Михаил Виденов е един от най-популярните и признати български езиковеди с международна известност.

Роден е на 10.04.1940 г. в гр. София. През 1964 г. завършва „българска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, където става редовен аспирант и асистент. През 1969 г. защитава кандидатска дисертация, през 1988 г. е избран за „доктор на филологическите науки“. През 1977 г. защитава докторат и в Карловия университет в Прага. През 1981 г. е избран за доцент, а през 1989 г. – за професор по съвременен български език (социолингвистика), през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик.

Акад. Виденов е основоположник на социолингвистичното направление у нас и е пионер в проучването на градската реч. Автор е на оригинална методика на проучване на градските говори. Акад. Виденов разработва философските проблеми на триадата узус – норма – кодификация и тясната й връзка с общественото развитие. Той поставя началото на българската лингвокриминалистика.

Акад. Виденов е автор на повече от 350 научни публикации, отпечатани у нас и в чужбина, вкл. 24 книги, автор е и на над 100 научно-популярни публикации. Акад. Виденов има впечатляваща дългогодишна преподавателска дейност в редица български и чуждестранни университети: Нов български университет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Пражки Карлов университет, Краковски Ягелонски университет, Братиславски университет, Московски университет, Стокхолмски университет, Виенски университет и др. Акад. Виденов създава поколения млади специалисти с интерес към социолингвистиката и с практическа подготовка за изследвания и приноси в тази област. Под негово ръководство са защитени над 100 дипломни работи в различни университети и е бил научен ръководител на 12 докторанти. Акад. Виденов е популяризатор на научните знания – водил е рубрики във вестници, по телевизията и радиото.

Акад. Виденов е заемал различни постове: Председател (с ранг декан) на Научно-методическия съвет по българистика към Ректората на Софийския университет, член на Академичния съвет на Института за чуждестранни студенти, член на СНС по езикознание към ВАК, Председател на Международното социолингвистическо дружество, член на Съюза на учените в България, член на Обществения съвет на Българското национално радио, член на редколегията на сп. „Наука“, орган на СУБ, председател на Отделението за хуманитарни и обществени науки към САЧК и др.

Акад. Виденов е удостояван с различни награди и отличия, между които Награди на СУБ за високо научно постижение за книгата „Социолингвистика“ и книгата „Езикът и общественото мнение“, награда от БАН и Софийския университет за принос в съвременното езикознание за книгата „Социолингвистическо проучване на гр. Велико Търново“ и др.

С кончината на акад. Михаил Виденов Българската академия на науките и българската наука губят един голям и достоен учен, с широка култура и ерудиция, прекрасен педогог и обичан учител, оставил след себе си достойни наследници.

Поклонението ще се състои на 05 април 2021 г. (понеделник)

от 10.30 ч. в Ритуалната зала на централните Софийски гробища.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите