Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.05.2021 г. почина акад. Димитър Георгиев Клисурски.

Академик Димитър Клисурски е роден на 16.12.1933 г. в с. Гложене, Ловешка област. През 1957 г. завършва Висшия химико-технологически институт в София, специалност „Технология на неорганичните вещества“. След дипломирането си работи в продължение на 2 години и 5 месеца като началник отдел в ЦХЛ на Химкомбинат – Димитровград. През октомври 1959 г. започва научната му дейност в Института по обща и неорганична химия – БАН, където преминава целия му трудов стаж. През 1968 г. защитава докторска дисертация, през 1981 г. е избран за „Доктор на химическите науки“, през 1970 г- – за „Старши научен сътрудник II ст.“, а през 1981 г. – за „Професор“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик. Бил е на специализация в Чехия, Канада и Испания в областта на физикохимията – главно в направление адсорбция и катализ.

Научните интереси на акад. Клисурски са в областта на неорганичната химия, хетерогенния катализ, материалознанието и екологията. Има голям брой научни публикации – 250, от които 172 в чужбина – в реномирани научни списания с импакт фактор и в сборници от конгреси и просидинги. Акад. Клисурски е публикувал 1 книга с монографичен характер, както и 3 обемисти обзорни статии в чужди списания, които също имат монографичен характер. В България е публикувал 4 учебни помагала и книги. Той има и много научно-популярни статии, както и публикации, посветени на учени от страната, на международни научни прояви, на проблемите с образованието и науката.

Широк е и спектърът на неговите разработки с научно-приложен характер. Част от фундаменталните и приложни разработки на акад. Клисурски са защитени с авторски свидетелства и патенти – 28 в България и 9 – в САЩ, Русия и ЕС. Върху трудовете на акад. Клисурски са забелязани над 3000 цитата. Многобройни и ползотворни са сътрудничествата на акад. Клисурски както с чуждестранни университети в Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Гърция, Португалия, Канада, Австрия и др., така и с научни групи в България: Институт по катализ – БАН, Софийски университет, Пловдивски университет, ХТМУ – София и др.

Дългогодишна е преподавателската дейност на акад. Клисурски. Той е чел лекционни курсове в Софийския университет, Университета „Лейкхед“ – Канада, Руския университет, университета в Бохум – Германия и др.

Акад. Клисурски отделяше много време и на научно-административна дейност. В продължение на 20 години той беше успешен заместник-директор на Института по обща и неорганична химия – БАН, ръководител на Лаборатория в същия институт, участник в редица научни съвети и експертни комисии, дългогодишен научен секретар на Специализирания научен съвет по неорганична и аналитична химия към ВАК.

За цялостната си научна дейност акад. Клисурски е награждаван многократно с престижни научни награди и отличия: Орден „Св. Св. Кирил и Методий“, медал „Н. С. Курнаков“, златна значка „Проф. Ас. Златаров“, почетен изобретател (двукратно), златен медал от Международния Пловдивски панаир, удостояването му с вписване в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“ за 2007 г. за практическите му разработки, Лауреат на Международната награда „Хуаризми“, спонсорирана от ООН и ЮНЕСКО за високи постижения от фундаментален характер (2006 г.) и др.

С кончината на акад. Димитър Клисурски Българската академия на науките и българската наука губят един голям и достоен учен, издигнал авторитета на БАН у нас и в чужбина, човек със широка култура и ерудиция, прекрасен педогог и обичан учител, оставил след себе си достойни наследници.

Поклон пред светлата му памет!

Поради епидемичната обстановка в страната опелото ще се състои в тесен семеен кръг в родното място на акад. Клисурски.

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите