13-тата международна конференция  на тема “Мащабни научни изчисления” (“Large-Scale Scientific Computations”) LSSC’21 организира Институтът по информационни и комуникационни технологи“ – БАН в сътрудничество с Българската секция на SIAM (BG SIAM) и Център за върхови постижения по информатика и ИКТ (http://ict.acad.bg/). Форумът се провежда хибридно от 7 до 11 юни 2021 г., в Созопол.

Конференцията беше открита от чл.-кор. Светозар Маргенов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави участниците и отбеляза, че поредицата от конференции на тема научни изчисления за задачи с голяма размерност продължава традициите на Българската академия на науките за организиране на научни форуми на най-високо международно ниво.

Над 140 участника от над 20 страни в Европа, Америка, Азия и Африка участваха в събитието. Докладите бяха представени в 9 специални сесии (мини-симпозиума) и голяма част бяха изнесени дистанционно, но въпреки това беше провокиран голям интерес и дискусии. Сред основните теми беше синергията между научните изчисления и суперкомпютърните приложения в среда с големи данни.

За първи път в дългата история на конференцията, с финансовата подкрепа на „Hewlett Packard Enterprise Bulgaria“, представлявана от „Selectium“, бяха учредени награди за най-добри статии.  Впечатляващи резултати са представени в наградените две статии:

1) „Decoupling Methods for Systems of Parabolic Equations“ с автор P. Vabishchevich;

2) „Boolean tensor factorization on quantum annealers“  с автори  Elijah Pelofske, G. Hahn, D. O’Malley, H. Djidjev, B. Alexandrov.

Повече информация на: http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom21/