Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“ се проведе на 27 септември в Българската академия на науките, заедно с технологичната компания Хуауей Технолоджис България.

По време на дискусията експерти обмениха опит и знания по теми, свързани с доверието в дигиталния свят, проактивно идентифициране на бъдещи киберзаплахи, биометрично защитено споделяне на ресурси в общността, дигиталното бъдеще с изкуствен интелект и управление на данни, „умни“ градове, инфраструктура за високопроизводителни пресмятания.

Темите бяха обсъдени пред учени, представители на университети, бизнеса и неправителствени организации. Събитието бе открито от чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на Българската академия на науките „Днес ще дискутираме интересни, нови и регионални решения, насочени към изключително важната тема за предизвикателствата в кибесигурността. В Българската академия на науките има много експерти в тази област, които са в различни институти, като например Института за информационни и комуникационни технологии, Института по математика, Института по роботика. Живеем в много динамичен период, светът се променя почти всеки ден и изследванията в сферата на киберсигурността са от огромно значение за обществото. Надявам се тази дискусия да бъде една скромна стъпка към създаването на нови предпоставки за бъдещето на света, особено в сферата на публично частните партньорства. Специални благодарности на експертите от Хуауей Технолоджис България и БАН, които ще споделят техния опит и компетенции в сферата на киберсигурността“.

Модератор на събитието бе доц. д-р Иван Георгиев, научен секретар на БАН за направление Информационни и комуникационни науки и технологии. „Технологиите се развиват всеки ден и ни дават възможност да живеем по-добре. Обмяната на опит, мнения и знания в области като изкуствен интелект, киберсигурност, дигитализация е много важен,  тъй като сигурността в цифровото пространство има ключово значение за спечелването на доверието на потребителите и за развитието на цифровия пазар.“

Експертите, които взеха участие споделиха опит от различни краища на Европа в сложни области като дигитализация и киберсигурност, както и възможностите, които предоставя изкуственият интелект и „умните“ градове.

Според Янис Соломакос, главен експерт по сигурността в Хуауей – Южни Балкани, „Както всичко в живота „доверието“ не се дава, а се печели. Същото важи и в дигиталния свят, където концепцията за безпристрастно „нулево доверие“ трябва да се превърне в първия слой и стъпалото, върху което се изгражда и печели доверие във всяка ИКТ екосистема.

Чл.-кор. проф.  Светозар Маргенов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН сподели, че „ЦВП по Информатика и ИКТ интегрира най-съвременна научна инфраструктура и високо квалифицирани експерти за провеждане на фундаментални и приложни изследвания с висока обществена значимост в приоритетни направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. Ние изграждаме уникална комплексна електронна инфраструктура включваща Център за иновативни пресмятания и обработка на данни и Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ. Въведеният в експлоатация Център за данни има възможност за съхраняване и обработка петабайти от данни. Новата петаскейл суперкомпютърна система ще има пикова производителност от минимум 2.6 PFlop/s. ЦВП по Информатика и ИКТ реализира стратегическата концепция за синергия между високопроизводителни пресмятания, изкуствен интелект и високопроизводителeн анализ на данни.“

Това е една страхотна възможност да ангажираме лидери от Българската академия на науките и да споделим прозрения за активирането на цифровото бъдеще с Изкуствен Интелект  и управление на данни. В панелната дискусия споделяме информация за водещите изследвания на БАН (мехатроника, биомедицина, климат, медицина и биоинформатика, роботика и HPC), нейните водещи изследвания в областта на киберсигурността и изследователски партньорства в Европа.“ каза Пат Маккарти, старши съветник по сигурността за Изкуствен Интелект и управление на данни, Център за прозрачност на киберсигурността на Huawei в Брюксел.

Доцент Златогор Минчев, директор на Съвместния център за обучение, симулации и анализ към Института по информационни и комуникационни технологии на БАН сподели, че „Темата, която коментираме днес е комплексно решение за идентифициране на сложни кибер заплахи в нивата и бъдеща дигитална реалност от нашия свят. Съчетават се експертни очаквания с холистични модели, които се оценяват посредством високопроизводителни суперкомпютърни решения и психо-физиологични оценки на потребителите в различни смесени среди, представящи аспекти на реалността – добавен, виртуален, смесен.

Тор Салтвейт, експерт по кибесигурност в Хуауей Норвегия, сподели как изкуственият интелект променя днешния свят и даде примери за това. “Случаите, в които може да се използва изкуствен интелект, са почти неограничени. Различни индустриални вертикали ще ни осигурят такива случаи на употреба като интелигентни фабрики и интелигентен контрол на трафика. ИИ ще позволи по-ефективни изследвания чрез обработка на големи обеми от данни и ще позволи сложни симулации, които не са били възможни преди. А в личния ни живот ежедневните задачи ще бъдат опростени чрез интелигентни домове, интелигентни уреди, автономни превозни средства и добавена реалност.

 „Университетите и научните институции споделят общност с огромен потенциал. През последното десетилетие беше направено много за подпомагане на сътрудничеството в тази общност – създадени бяха EduGAIN, eduroam, eduVPN.”, сподели д-р Олег Илиев, Лаборатория по телематика към БАН. „Изследването, което беше представено днес, цели да разшири съществуващите решения и предлага нов начин за споделяне на местни ресурси (ресурси за печат, достъп до лаборатории и т.н.) между членовете на общността. Важно предупреждение на изследването е да осигури сигурен начин за идентифициране на самоличността на потребителя, гъвкава и мащабируема архитектура и минимална инвестиция от членовете на общността в интегрирането на решението”, допълни още той.

Постепенните инвестиции в цифрова трансформация нарастват всяка година, което позиционира цифровизацията като силен фактор за цифровата икономика и икономическия растеж. Дигиталната трансформация не е свързана само с представянето на нови технологии, но и с подкрепа за нейното развитие и разкриване на пълния й потенциал.