Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 08.03.2023 г. почина акад. Мария Ангелова Балтаджиева.

Акад. Мария Балтаджиева е родена на 18.08.1932 г. в гр. Гоце Делчев. През 1957 г. завършва с отличен успех „Висшия институт по хранително-вкусова промишленост“ – Пловдив, специалност „Технология на млякото и млечните продукти“. През 1968 г. защитава дисертация за научно-образователната степен „доктор“, а през 1985 г. става „доктор на техническите науки“. През 1987 г. е избрана за професор, през 2004 г. – за член-кореспондент на БАН, а през 2015 г. – за академик. Тя е преминала през редица дългосрочни специализации във Франция, Германия, Италия, Русия и  др.

Акад. Балтаджиева е изтъкнат учен със значими научни приноси в областта на хранителните технологии, а нейните научно-приложни приноси са широко известни у нас и в чуждестранните научни среди.

Научно-изследователската дейност на акад. Балтаджиева е насочена  предимно към технология на млякото и млечните продукти и се характеризира с активно и успешно внедряване на получените научни резултати в практиката. Под нейно ръководство са разработени и внедрени над 53 научни продукти, защитени с авторски свидетелства и патенти, сред които оригинални технологии за производство на твърди, полутвърди и меки видове сирена; създадени са нови асортименти сирена с повишени качествени показатели; внедрени са оригинални технологии за получаване на сирене без холестерол и при пробиотични млечни продукти за здравословно и лечебно хранене и много други.

Акад. Балтаджиева има дългогодишен стаж в образователната дейност. Участва активно в обучението на над 30 випуска специалисти-инженер-технолози. Под нейно ръководсто са защитени над 50 докторски дисертации, от които над 10 са на чуждестранни аспиранти. Била е ръководител на 20 чуждестранни специализанти, написала е 4 учебника, 10 учебни помагала и над 20 методични материали за обучение. Има съществени приноси в развитието на ВИХВП – Пловдив.

Значителна бе научно-организационната и административна дейност на акад. Балтаджиева, свидетелство за което са заеманите от нея административни длъжности: във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост“ – Пловдив – Декан, Заместник-ректор за науката, член на Академичен и Факултетен съвет, Ръководител на Катедра „Технология на млякото и млечните продукти“. Тя бе дългогодишен Председател на Съюза на учените в България – филиал Пловдив и има значителен принос за неговото развитие; Член на Управителния съвет на СУБ; Председател на НС по хранителни технологии; Член на Комисията на ВАК по животновъдните науки, както и член на редакционните колегии на списанията „Селскостопански науки“, „Мляко“ и „Животновъдни науки“.

Акад. Балтаджиева създава първата научно-производствена лаборатория за производство на пробиотици на основата на оригинални български щамове млечно-кисели бактерии, изолирани от нея. Тези пробиотици се ползват  успешно в България, Франция, Германия и Азия.

Като признание за дългогодишната й всеотдайна и успешна научноизследователска и преподавателска дейност акад. Балтаджиева бе удостоявана с редица почетни дипломи, грамоти, значки и ордени, както и бе вписана в Златната книга на България на откривателите и изобретателите.

С кончината на академик Мария Балтаджиева Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен, общественик и достойна за уважение личност.

Поклонението ще се състои на 11.03.2023 г. (събота) от 13.00 ч. в Ритуалната зала на Централните гробища в гр. Пловдив.

 

 От Ръководството на БАН и на

Събранието на академиците

и член-кореспондентите