На 16 октомври  в  зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките се проведе публично представяне на проект  BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Проектът  се  финансира  по Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24 952 482 лева  са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие  и 4 403 379 лева  национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Основните дейности са насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s, както и Лаборатория за 4D дигитализация, включващ оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция.

Центърът се изгражда от консорциум, включващ: Институт  по  информационни  и  комуникационни  технологии – БАН (водещ партньор), Институт по математика и информатика –БАН, Институт по механика – БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София и Университет по библиотекознание и информационни технологии. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Използването на най-съвременни електронни инфраструктури за научни изследвания се е превърнало в стандарт за качество на национално, регионално и европейско ниво. Центърът ще утвърди позицията на България като регионален лидер в областта на информатиката и ИКТ и ще даде възможност на водещи мултидисциплинарни екипи от учени да използват съвременни високопроизводителни изчислителни ресурси и системи за съхранение на данни за интензивни приложения с висок научен и социално-икономически ефект.

Центърът ще предложи иновативни средства, чрез които ИКТ да се прилагат към сложни научни, научно-приложни и/или индустриални задачи.

За контакти – имейл на проекта: coe_infoict@acad.bg