Национална конференция по катализ и Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници се проведе на 15 и 16 ноември. Форумът беше посветен на 100-годишнината от рождението на основателя на Института по катализ на БАН – акад. проф. Димитър Марков Шопов. Организатори на събитието бяха Институтът по катализ и „Българско каталитично дружество“ при Съюза на химиците в България.

В научното мероприятие участваха 132 учени и студенти от България и чужбина. В научната програма бяха включени 44 доклада, разисквани бяха научни постижения и иновационни подходи свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, въглероден диоксид и органични съединения; фотокатализатори и електрокатализатори за горивни елементи.