Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките отбелязва 49-та годишнина от своето създаване с изложбата „Предизвикателства на новите материали и приложения“. Експозицията във фоайето пред зала „Проф. Марин Дринов“ на централна сграда на БАН представя развитието и постиженията на учените от Лаборатория „Оптика и спектроскопия“.

Началото на изследванията в областта на спектроскопията е поставено в Института по физика на твърдото тяло през 1952 г. Днес учените от Лабораторията разполагат с технологии, апаратура и аналитични методи като UV-VIS-NIR и FT-IR спектрофотометрия, комплексна електро-импедансна спектроскопия и др. Това позволява провеждането на широк кръг изследвания на разнообразни материали: на нови полимерно-базирани електролити, които представляват интерес за органичната електроника, сензорика и мехатроника; на йонно-имплантирани прозрачни полимерни материали с приложение в интегралната, адаптивната, нелинейната оптика и фотониката; на фотоактивни нематични нанокомпозитни материали с приложение във фотоконтролируемата електро-оптика.

Изследователите в областта на оптиката и спектроскопията са разработили нанокомпозит – течен кристал с графенови наночастици и получените резултати са индикация за осъществяването на ефективна електро-оптично контролируема памет в течнокристална матрица. Те работят също върху определяне на оптимални режими на технологичния процес на физическо отлагане във вакуум.  Получените антирефлексни и огледални покрития за близката и далечната ултаравиолетова област, които притежават необходимите характеристики, са важни за фирмите от индустрията в България като Оптикс АД, Завод за оптика ООД, Кимкооп Холдинг ООД, Оптеко и партнерс ООД, Милкотроник ООД.

Сред постиженията на Лабораторията са също теоретични и експериментални разработки на високоефективни дифракционни решетки, както и на интегрално-оптични и влакнесто-оптични пасивни и активни елементи с нов дизайн. Провеждат се и интердисциплинарни изследвания, свързани с различни лазерни методи, които могат да намерят приложение за консервация и реставрация на кавалетна живопис, а също така свързани с използването на луминесцентното датиране на праисторически и раннохристиянски обекти у нас: храмове, оброци, надгробия.

Изложбата„Предизвикателства на новите материали и приложения“ може да бъде разгледана  от 18 до 22 октомври 2021 г., след което ще бъде преместена в Института по физика на твърдото тяло,  Комплекс 2 на БАН.