На 4 ноември, в Разград, Регионалният  академичен център – Разград съвместно с Русенския университет филиал – Разград бяха домакини на  традиционната научна конференция с международно участие под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество – проекции на бъдещето – V”.

В конференцията се включиха преподаватели от различни университети на страната, учени от БАН, докторанти, студенти, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.

След откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада от проф. д-р Ирена Марковска от университет “Асен Златаров” – Бургас на тема „Директен синтез на графен чрез комбинирано използване на електролиза и ултразвук” и на доц. д-р Даниел Павлов от Русенски университет „Ангел Кънчев“  на тема „Междупоколенческите семейни бизнеси като средство за развитие на хранително-вкусовата промишленост“.

На заседанията в двете секции бяха представени 24 доклада  с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Силистра и др. В работата на конференцията взеха участие  и учени от чужбина – Украйна, Молдова и Италия. В заседанията на конференцията се включиха и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на научния форум.

Авторите на най-добрите  доклади от двете секции  бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper. Двата отличени доклада в категорията за утвърдени учени са: ”Синтез и физикохимично охарактеризиране на нови циркониеви и хафниеви телурити” на докторант Георги Русев и доц. Светлана Гениева от университет ”Проф. А. Златаров” – Бургас и ”Консерванти, използвани в храните – спектри в UV-VIS средната инфрачервена област“ на гл. ас. д-р Мария Георгиева от Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“- БАН София.

В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени следните доклади: ”Възможности за получаване на керамични материали, включващи графенови и карбонатни наноструктури” представен от докторантите Маргарита Георгиева, Мариела Минова и колектив от университет ”Проф. А. Златаров”-Бургас и на докторантката Мартина Пенчева и колектив от Русенския университет на тема “Изолиране на анетол, синтез и свойства“.