В Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) е закупено и пуснато в действие ново технологично оборудване на стойност 1 300 000 лв. Оборудването е закупено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, от националния бюджет на Република България и Българската академия на науките.

Основно предназначение на оборудването е разработване на екологични покрития за модифициране на повърхности с цел подобряване или придобиване на нови свойства. Неговите технически възможности съответстват на съвременните технологични нужди за формиране на нанокомпозитна структура на покритията и нанасянето на съставни слоеве с малка и възпроизводима дебелина, максимално гладка морфология, добра стехиометрия и структура, което гарантира гама от уникални качествени характеристики. Приложението на нанотехнологиите в това оборудване ще позволи да се контролират съставът и структурата на покритията и да се постигне баланс между базовите свойства на разработваните нови материали като:

  • нанокомпозити с уникална свръхтвърдост при високи работни температури до 1000°С, и с подобрени защитни свойства за иновативни индустриални приложения, които отговарят на Решение 2005/360/ЕС на Европейската Комисия за екологичност;
  • многослойни наноразмерни покрития, нанесени в определена последователност, с малък коефициент на триене при високи температури за замяна на галваничните покрития от канцерогенния шествалентен хром и никел, използвани в машиностроенето и автомобилостроенето.
  • наноструктурирани материали за импланти от ново поколение с висока биосъвместимост, корозионна устойчивост, здравина, нисък коефициент на триене и висока износоустойчивост, а също и корозионно устойчиви покрития за медицински инструменти.
  • специални антирефлексни многослойни покрития за повишаване на енергийната ефективност на слънчевите панели, осигуряващи почти 100%-на абсорбция на светлината от фотоволтаичните панели, с висока соларна избирателност, висока твърдост и устойчивост на оксидация, химичната инертност и стабилна микроструктура.

Със закупуването на това оборудване завърши изграждането на технологичната база на Центъра за високи технологии към ЦЛПФ, с което се създават съвременни условия за провеждане на научно-приложни изследвания в областта на разработването и изследването на нови материали, създаването на нанотехнологии за тях и реализация на патентно защитени иновации.