Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

понеделник, 19 юни 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

сряда, 26 април 2023 |Коментарите са изключени за Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”biovariety” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания