Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) публикува на български език преработено издание на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания. Документът служи на европейската научноизследователска общност като рамка за саморегулиране на всички учени от всички научни дисциплини.

Преработеният кодекс  e с  акцент върху предизвикателствата, възникващи в резултат на технологичното развитие, отворената наука, гражданската наука и социалните медии. Кодексът формулира принципите за почтеност в научните изследвания, критерии за добри практики и описва как да не се допуска нарушаване на принципите за почтеност на научните изследвания.

Европейската комисия признава Кодекса и ролята му за целостта на научните изследвания за всички научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, както и като модел за работа на научни организации и изследователи от цяла Европа. Кодексът е публикуван на английски език на 24 март 2017 г. и е преведен на всички официални езици на ЕС.

Европейският научен кодекс за почтеност на научните изследвания на български език може да прочетете ALLEA European Code Of Conduct For Research Integrity

Download The European Code of Conduct for Research Integrity version in English

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

European Commission’s fact-sheet on the Code in English

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/facsheet_integrity_code_2017.pdf