Българската академия на науките на 21.07.2022 г. с решение на Управителния съвет на БАН, Протокол № 16 стартира програмата за подпомагане на „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Бяха приети сроковете за подаване на документи /30.09.22 г./, съобразно изискванията на Програмата, както и картата за оценка на научните проекти на кандидатите. Оценяването и класирането на кандидатите бе извършено от научните съвети на съответните звена по направления до 31.10.2022 г..

Управителният съвет на свое заседание на 10.11.2022 г., Протокол № 25, спазвайки стриктно изискванията на Програмата и поради ограничените финансови средства, взе решение да финансира с приоритет само 21 външни за институцията постдокторанти.

В модул „Млади учени“ бяха одобрени за бенефициенти на Програмата 29 външни за организацията млади учени и 125 вече назначени в звената.

Изпратени са списъци с имената на одобрените кандидати в двата модула „Постдокторанти“ и „Млади учени“ до съответните звена на БАН, които ще бъдат качени на страниците им в интернет.