Председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и кметът на община Габрово Таня Христова подписаха споразумение за сътрудничество. Документът урежда формите на партньорство и процедурите за координация на съвместни дейности, които обхващат: двустранен обмен на информация относно научни достижения, изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на региона; съдействие при разработването на експертизи, становища и други експертни оценки по проекти на нормативни актове, регионални стратегии и проекти; помощ при разработването на регионални прогнози и оценки за състоянието и качествата на компонентите на околната среда и биологичното разнообразие; на методи, технологии и съоръжения, осигуряващи нови и възобновяеми източници на енергия; мониторинг на околната среда и на природните ресурси в региона, защита на населението, критичната инфраструктура и управлението на риска от природни бедствия и аварии; демографията; културното и историческо наследство; образованието; организиране и участие в съвместно организирани образователни и квалификационни програми.

Това е второто споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и  община Габрово.

Акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Технически университет – Габрово проф. Илия Железаров  подписаха договор за сътрудничество, насочен към развитие на образователни програми, научни изследвания и реализиране на съвместни проекти.