През последните години запасите от нефт се изчерпват непрекъснато, а той е основен източник за производство на горива. Ето защо важността на изследванията върху алтернативни източници на енергия нараства. Алтернатива на нефта е синтез-газът (смеси от въглероден оксид-СО и водород-Н2). Той е суровина за получаване на  дизелово гориво, лубриканти, ценни химикали и др. Реакцията, която протича е хидрогениране на въглероден оксид. Изключително важно за опазването на околната среда е, че този производствен процес не води до замърсявания. Кобалтовите и кобалт-паладиевите катализатори способстват за протичането на този процес.

Съотношението на реагентите въглероден оксид и водород в използвания газов поток и върху повърхността на катализатора може да е различно, като това определя и какви продукти ще се получат. На повърхността на катализатора се образуват различни междинни съединения от свързване на въглеродния оксид с кобалта, паладия и инертния материал. Образуването на сплав между двата метала разнообразява състава на повърхността и променя активността, селективността и експлоатационните качества на катализатора. По-пълно усвояване на изходните вещества и превръщането им в полезни продукти е качество на по-селективните катализатори. При тях производството на нежелани странични продукти е намалено.

Апаратура използвана за изследвания на състава на катализаторната повърхност и на междинните съединения

Оптимизирането на свойствата на катализаторите включва промяна на факторите и корекция на ефекта от влиянието им, така че катализаторът да е по-активен и да има добра селективност към желания продукт. Учените от Института по катализ на БАН работят по тази задача в рамките на проект „Формиране и еволюция на металната фаза в нанесени кобалт-паладиеви катализатори за хидрогенирането на СО. Изследване на връзката между съотношението на адсорбция СО/Н и селективността“. Ръководител на проекта е доц. д-р Мая Шопска, а финансирането е осигурено от  Фонд „Научни изследвания“. Основната цел на разработката е да се направи изследване върху последователността на възникване, преразпределение и изчерпване на междинните съединения в процеса, като се анализира съотношението на адсорбция СО/Н. По този начин се проверява възможността то да се използва като показател за предвиждане на селективността. В процеса на проучванията учените се позовават на редица физикохимични методи за анализ.

Получени са сведения за влиянието на междинните съединения и адсорбционните места от повърхността на катализаторите върху работата им в процеса. Определени са условията, при които катализаторите имат най-висока активност или най-добра селективност.