Д-р Ивалина Трендафилова от Института по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките беше удостоена с награда „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“. Церемонията се проведе в Деня на народните будители. Наградата е присъдена за разработките на д-р Трендафилова в областта на получаване на иновативни порести наноразмерни силикати и тяхното потенциално приложение като носители в лекарство-доставящи системи за подобряване ефикасността на приложение на биологично-активни вещества с природен произход, а също така и за получаване на ефективни катализатори за пречистване на отпадни води и вредни емисии от производствени процеси.