Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания, учените от лаборатория „Микро- и нанофотоника“ търсят нови подходи за формиране на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали и за получаване на нови материали чрез лазерно-индуцирана декомпозиция на нитридни керамики. В научните изследвания ще се прилага методът на лазерната аблация чрез пикосекундни импулси.

Пикосекундните лазерни системи, генериращи импулси с продължителност от единици до десетки пикосекунди, предизвикват засилен научен и приложен интерес. Те са по-лесни за употреба и по-стабилни от системите, генериращи свръхкъси импулси. Прилагането на пикосекунден лазерен източник за въздействие върху материалите е от съществено значение както за провеждането на фундаментални научни изследвания в областта на материалознанието и нанотехнологиите, така и за разработването на нови технологии и трансфера им към индустрията.