На 1 февруари Националната академична мрежа проведе работно съвещание, на което бе представен пред ръководството на БАН отчета за работа на регионалните академични центрове през 2017 г. В съвещанието взеха участие координаторите на регионалните академични центрове, а ръководството на Академията бе представено от чл.-кор. Костадин Ганев, наблюдаващ дейността на НАМ.

През отчетния период дейността на регионалните академични центрове бе осъществена в организиране и провеждане на научни форуми, кръгли маси, конференции, изложби, участие в национални регионални програми и конкурси, съвместни проекти и други, изпълнение и сключване на нови договори за сътрудничество с институти на Българска академия на науките. През месец май 2017 г. беше учреден Регионалният академичен център в град Врана, който стана част от Националната академична мрежа на БАН. Споразумение за сътрудничество беше подписано между БАН и общините Ветрино, Девня и Провадия. През месец юли 2017 г. община Горна Оряховица се присъедини към Регионалния академичен център, Велико Търново.

Бе обсъден и изработен график за провеждане на общи събития по съвместни теми на научните звена на БАН с регионалните академични центрове през 2018 г. и бяха набелязани основните направления за работа на регионалните академични центрове през 2018 г.

Проведе се среща на съвета на координаторите на НАМ с членове на консултативния съвет при НАМ. В срещата взеха участие всички координатори на регионални академични центрове, акад. Дамян Дамянов, акад. Александър Александров, акад. Атанас Атанасов, акад. Ячко Иванов, акад. Евгени Головински, акад. Христо Цветанов, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Димитър Димитров, проф. дн Гарабед Минасян. Проведе се дискусия за основните цели и задачи пред НАМ. Беше отбелязана необходимостта от разширяване дейностите на НАМ в по-малки населени места на регионите, също така сътрудничеството с изданията на БАН, като „Списание на БАН“ „Природа“, „Наука“ и информационния бюлетин на БАН с цел разпространяване на информация за събития и мероприятия, провеждани от регионалните центрове. Беше обсъдено и създаване сдружение на регионалните академични центрове с нестопанска цел.