Българската академия на науките е лидер сред научните организации в страната според доклад за 2020 г. от постоянно действащата експертна Комисия за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана във висшите училища и научните организации, приет от Министерството на образованието и науката.

Кратки извадки от доклада:

Научни организации и висши училища с резултат от общата оценка /в точки/:

 1. Българска академия на науките – 6922.545
 2. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 3311.993
 3. Медицински университет – София – 2845.711
 4. Медицински университет – Пловдив – 963.580
 5. Технически университет – София – 930.553

По критерий „Научни резултати и тяхното научно въздействие“ БАН отново е на първо място в класацията:

 1. Българска академия на науките – 10680.348
 2. Медицински университет – София – 5239.381
 3. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 4871.352
 4. Технически университет – София – 1463.480
 5. Медицински университет – Пловдив – 1414.326

Според резултатите по критерий „Научен капацитет и възпроизводство на академичния  потенциал“ се отбелязва силното присъствие на Българската академия на науките, която има голям потенциал за по-нататъшно разгръщане на обучението на студенти и докторанти.

Резултатите по критерий „Обществено и икономическо въздействие“ отново открояват като отчетлив лидер Българската академия на науките:

 1. Българска академия на науките 5279.486
 2. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 1585.270
 3. Селскостопанска академия 892.224
 4. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 715.284

5 Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас      703.040

Според ефективността на научните организации водещи в българската наука без съмнение са Българската академия на науките, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Медицинският университет – София. Това са научните организации, които дават облика на българската наука, се посочва в доклада.

Българската академия на науките запазва водещата си роля и в патентната дейност:

 1. Българска академия на науките – 178
 2. Селскостопанска академия – 43
 3. Тракийски университет – 26
 4. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 25

Оценката на резултатите от научната дейност на висшите училища (ВУ) и научните организации (НО) в България за 2020 г. се извършва в изпълнение на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (Правилника), според който оценка се извършва само на висши училища и научни организации с акредитирани докторски програми.

Докладът на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана във висшите училища и научните организации за 2020 г., можете да видите ТУК.