Освен най-голямото средище на млади и утвърдени учени в страната, Българска академия на науките е и институцията, която обучава голям брой докторанти – около 500 годишно. Тези млади, мотивирани и интелигентни хора имат възможност да изберат своята докторска програма в рамките на 9 научни направления. С подкрепата на научен ръководител за период от три до четири години те разработват тема, към която проявяват интерес и за която притежават подходящ образователен профил. Всички останали обучителни дейности, които съпътстват изграждането на докторантите като учени по време на подготовката на дисертационния им труд, се осъществяват от специализирано звено в академията – Център за обучение – БАН.

Центърът съществува повече от 20 години, през които активно подпомага обучението и научното развитие на докторантите в Българска академия на науките. Тази дейност изисква както отлични организационни умения на екипа, но също така и умел индивидуален психологически подход, предвид особеностите на целевата група – млади хора, с насочени към високи постижения и с фокус в науката.

Център за обучение – БАН организира провеждането на курсове по изучаване на чужди езици, информационни технологии, както и специализирани курсове за обучение на докторанти. Провежда школи и други форми на целево обучение с национално и международно участие. Първият Интердисциплинарен докторантски форум се проведе през 2016 г. с участието на 88 презентатори докторанти, поканени лектори и слушатели. Предвид силния интерес на младите хора и тяхното активно участие в събитието, организирането на интердисциплинарни форуми за докторанти се превърна в традиция за Центъра за обучение – БАН.

Форумите са предназначени за докторанти от всички научни направления, които се намират на различен етап от своето научно и кариерно развитие. Събитията имат за цел да предоставят на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчат интердисциплинарното мислене, да подпомогнат обмена на научно знание, комуникацията с колеги и утвърдени учени. Участват докторанти както от Академията, така и от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, УАСГ, ХТМУ, УНСС, НБУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Аграрен университет, Пловдив и Национален център по обществено здраве и анализи. Предвижда се следващото събитие да се проведе през 2022 г.

Отново във връзка с честването на 150-годишнината на Българската академия на науките, Център за обучение – БАН организира в края на 2018г. докторантски конкурс „Най-добра публикация“. Отличени с награди са 22-ма участници.

Повече от 10 години към Център за обучение – БАН съществува Кариерен център. Тъй като това е единственият в страната Кариерен център за докторанти и млади учени, неговата дейност е по-специфична от тази на аналогичните структури в университетите. Дейността на Кариерния център не се фокусира върху създаването на умения за търсене на работа и подготовка за този житейски етап. Потребностите на младите хора не са свързани с консултиране, а по-скоро с информиране и обучение в необходими за научната дейност преносими умения. Целта е подпомагане на научното и кариерно развитие на докторантите и младите учени, независимо дали тяхната реализация ще бъде в или извън рамките на Академията. Организират се събития, посветени на възможности за стипендии, мобилност, участие в проекти, конкурси за награди. Специално внимание се отделя на обучението в ефективна комуникация на наука – подготовка на презентация, публикуване в престижни научни издания. Събитията се провеждат в присъствена форма до началото на 2020г., радват се на силен интерес от страна на аудиторията, завършват с оживени дискусии и активна комуникация с лекторите.

Пандемията, с която светът живее вече втора година, наложи реорганизация на събитията на Кариерен център и те преминаха в дистанционен онлайн формат. Междувременно беше проведено анкетно проучване на потребностите от обучителни семинари сред докторантите и млади учени от БАН. Последващите тематични области са съобразени с получените резултати от изследването.

По време на пролетната серия уебинари “Моите стъпки към успешна кариера“ (2021г.) успели учени от БАН споделиха своя път, премеждия и трудности, за да помагат на по-младите си колеги в кариерното ориентиране и планиране. Силният интерес (близо триста регистрирани) към уебинарите продължи и през следващата, есенна, серия уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“. В рамките на тази серия са представени както експертни лекции от мениждъри, оценители и утвърдени учени с богат проектен опит, така и споделяне на опит от успешни проекти от страна на докторанти и млади учени. Предвидени са още две основни серии за 2022 г. свързани с конкретни възможности за участие в конкурси и с изграждане на умения за комуникация на научни знания. В по-далечното бъдеще са планирани и обучения за изграждане на лидерски умения, както и за успешна колаборация на науката и бизнеса.

Информация за дейността на Центъра за обучение – БАН може да намерите на: http://edu.bas.bg/ и https://www.facebook.com/careercenterbas/