Новото изявление на ALLEA разглежда съществуващата патентна система в контекста на идеалите и целите на отворената наука и препоръчва въвеждането на гратисни периоди в заявленията за патент.

В новото изявление на ALLEA (Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки) „Обединяване на правото на интелектуална собственост и отворената наука“ учените призовават политиците да въведат гратисен период от поне една година, за да осигурят бързо отворено публикуване на резултатите от изследванията.

Те правят заключението, че доходите от патенти не трябва да се разглеждат като заместител на публичното финансиране. Патентната дейност трябва да се използва с голямо внимание като показател при оценяването на представянето на изследователски институции, проекти и лица.

Изявлението, изготвено съвместно от Работната група за отворена наука на ALLEA (OSTF) и Постоянната работна група за правата на интелектуална собственост (PWGIPR), анализира текущия дебат относно възможните синергии и възприетото напрежение между отворената наука и патентната защита.

Публикацията изследва тези два очевидно противоречиви възгледи за политиката на научните изследвания. От една страна, утилитарният подход подчертава стойността на проучванията като ключов стълб на иновациите в съвременните общества, където патентите се считат за важни инструменти за оценка. В същото време, едно все по-гласово движение за отворена наука се застъпва за това знанията, генерирани чрез изследвания, да се считат за общо глобално благо, което да се споделя възможно най-открито и възможно най-бързо.

Авторите смятат, че „няма фундаментална опозиция между отворената наука и защитата на правата на интелектуална собственост. Идеите могат да се споделят свободно, дори ако тяхното търговско използване е предмет на ограничения и наистина това е възможно само поради патентното право. Въпреки това има конкретни оперативни проблеми с начина, по който патентната система е структурирана в момента.”

С правилно адаптиране към съществуващото патентно право оценката на знанията не трябва да възпира ранното споделяне на резултатите от изследванията. Напротив, „реформираната патентна система е от съществено значение за широкото приемане на отворената наука и дори може да я стимулира“ казва Люк Друри, председател на Работната група за отворена наука на ALLEA.

В своите заключения изявлението препоръчва:

  • Въвеждането на внимателно формулиран гратисен период от най-малко една година в заявките за патент, за да се позволи открито публикуване преди получаване на закрила.
  • Съществуващите изключения за изследвания и експерименти трябва да бъдат засилени и широко тълкувани, за да подкрепят свободното нетърговско използване от изследователи на знания, разкрити в патенти.

Освен това в него се отбелязва, че:

  • Въпреки че доходите от патенти и лицензионните такси могат да играят полезна роля за допълване на бюджетите на публичните изследователски органи и заплатите на някои лица, това не трябва да се разглежда като заместител на публичното финансиране.
  • Патентната дейност трябва да се използва с голямо внимание като показател за оценка на ефективността на изследователските системи, органи и индивиди. Стимулирането на натрупването на неработещи патенти е контрапродуктивно и е загуба на ресурси.
  • Стойността на водените от любопитство отворени изследвания в публично финансирани изследователски и образователни органи трябва да бъде по-добре призната като основата, върху която се градят иновациите и предприемаческата дейност.
  • Във връзка с последната точка, ролята на разпределените общности и екипите от изследователи трябва да бъде по-добре призната. Акцентът в патентното право върху отделните изобретатели е безполезен в това отношение и не отразява правилно как функционира науката.