Има много възможни пътища към неутрално въглеродно бъдеще и постигането му до 2050 г. е възможно, но изисква бързи и навременни действия. Това е заключението на група водещи учени, на които Европейската комисия възлага да предложат решение за улесняване на енергийния преход в Европа.

На 29 юни 2021 г. Европейският механизъм за научни становища публикува два основни документа относно системния подход към енергийния преход в Европа:

  • Доклад от SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies, неразделна част от Европейския механизъм за научни становища), който представя най-новите научни изследвания и възможните политически действия, които се основават на доказателствата.
  • Групата на главните научни съветници публикува научно становище, базирано на тези доказателства и представя ключови препоръки на политиците.

В тях експертите подчертават, че енергийният преход далеч не е само техническо предизвикателство. За да го превърнем в реалност, трябва да решим огромен системен проблем, като координираме безбройните индивидуални доброволни инвестиции, потреблението и поведението в цяла Европа.

Това означава трансформиране на цялата европейска енергийна система – промяна, която ще засегне всяка част от нашето общество и ще изисква огромни инвестиции по време на прехода. Това трябва да се направи по социално справедлив начин. И вече е крайно време да ускорим напредъка, ако искаме да постигнем целта на ЕС за нетни нулеви емисии до 2050 г.

Професор Петер Лунд, председател на работната група на SAPEA, подготвила доклада, казва:

„Докладът на SAPEA препоръчва набор от политически опции, насочени към различни важни аспекти на предизвикателството, наречено енергиен преход, за постигане на въглероден неутралитет. Като основно заключение обаче всяка успешна политика трябва да включва механизъм за ценообразуване на въглерода, както в системата на ЕС за търговия с емисии, така и в регулаторния сектор.“

Професор Небойша Накиченович, зам.-председател на групата на главните научни съветници, подчертава, че:

„Постигането на пълната декарбонизация на енергийната система на ЕС до средата на века е възможно, но изисква спешни и решителни действия за интегриране на беземисийни енергийни източници и тяхната по-гъвкава употреба. Така може да се създаде среда, която да подкрепя избора на чиста енергия и правилната комбинация от регулаторни инструменти, за да се направи този преход ефективен, приобщаващ и справедлив.“

Проф. Антонио Лоприено, председател на борда на SAPEA, добавя:

„Преходът на енергийната система за справяне с изменението на климата е ключово предизвикателство и приоритет на Европейския съюз и последиците от него ще окажат влияние върху всички сфери на нашето общество. Особено важно е, че политиците са добре информирани от науката, когато вземат решения по такива сложни въпроси.

Този ​​доклад възприема мултидисциплинарен и системен подход и предоставя основани на факти наблюдения за постигане на целите на ЕС от гледна точка на прехода на енергийната система, като по този начин използва най-доброто и най-новото от науката при разработването на политики в тази област.“