С професионално удовлетворение, награди за отлични презентации, множество нови полезни контакти и споделени усмивки завърши Третият интердисциплинарен докторантски форум, организиран от Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието събра на 6 и 7 юни в парк-хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, 82-ма докторанти от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Химикотехнологичен и металургичен университет. Младите хора, посветени на науката, представиха доклади и постери в осем научни направления – „Биомедицина и качество на живот“, „Човек и общество“, „Информационни и комуникационни науки и технологии“, „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, „Нанонауки, нови материали и технологии“, „Биоразнообразие, биоресурси и екология“, „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ и „Астрономия, космически изследвания и технологии“.

Директорът на Център за обучение – БАН, чл. кор. дбн Евдокия Пашева награди с дипломи девет участника с доклади и четири – с постери, чиито разработки бяха най-високо оценени от научно жури.

По време на форума бяха представени и важни теми за кариерното развитие на докторантите – лекция по темата за лидерството (проф. д-р Ергюл Таир,  Научен секретар на направление „Човек и общество“, БАН) и информационна среща по програма „Еразъм+“ (Томина Галибова, ЕРАЗЪМ координатор, главен експерт към Отдел “Международна дейност, оперативни програми и проекти”, БАН). Бяха разгледани и възможностите за участие на докторанти в дейността на Ученическия институт на БАН (Елена Панчовска, координатор на УчИ-БАН). Под формата на оживена дискусия протече анализът на дейността на Кариерен център към ЦО-БАН и очертаването на насоките за бъдещи полезни за докторантите инициативи на звеното.

Наред с научните сесии с индивидуални презентации, докторантите имаха възможност да се включат в интересна и практически полезна екипна дейност. В рамките на форума се проведе Интердисциплинарна работилница за приложни иновации в полза на обществото с гост-лектори д-р Лъчезар Африканов (преподавател в НБУ) и Яна Аврамова (експерт по „Дизайн мислене“). Участниците бяха разпределени в интердисциплинарни екипи, имаха възможност да обменят идеи по конкретна задача с малка група колеги от различни специалности в дните, през които се проведе форумът. В резултат от екипната работа, десет отбора представиха пред аудиторията в рамките на 3 минути свои иновативни идеи в областта на енергийната и хранителна сигурност под формата на макет-прототип, презентация, постер и др. Пет от отборите бяха отличени от научно жури в категории най-добра интердисциплинарна идея, иновативност, полза за обществото и практичност. Най-харесваната от публиката идея също получи отличие.

В заключение, Третият интердисциплинарен докторантски форум може да бъде описан като успешно постигнат баланс между наука и практика, утвърдени класически постулати и смели иновативни идеи, висок професионализъм и неформално общуване.