Федерацията на всички национални европейски академии (ALLEA) публикува своето първо изявление

ALLEA подкрепя отворения достъп като важна стъпка към реализиране на универсалността на науката и приветства амбицията на Plan S в това отношение. Прилагането му обаче изисква обширни консултации и диалог с всички страни, по-специално с научноизследователската общност, представена от ALLEA и други научни организации“ се казва в него.

Plan S е инициатива за публикуване с отворен достъп, подкрепена от консорциум от финансиращи изследователски организации. Според нея след 2020 г. научните публикации, произтичащи от изследвания, финансирани с публични средства, следва да се публикуват в списания или платформи с отворен достъп. Повече информация ТУК.

Изявлението на ALLEA приветства предложенията в плана и формулира редица предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани от финансиращите институции. В документа се дават коментари и препоръки относно различните последици от Plan S за етиката и доверието в науката, системата за оценка на изследванията, защитата на правата върху интелектуалната собственост, както и икономическите съображения. Освен това в него се отбелязва и загрижеността на някои изследователи, особено тези, които са в ранния етап на своята кариера, че тяхната способност да спечелят средства за научни изследвания и възможността им за кариерно развитие могат да бъдат засегнати, ако нямат публикации в списания с висок импакт фактор. В доклада се подчертава също така и че са необходими по-нататъшни разяснения по отношение на защитата на интелектуалната собственост на авторите и какъв тип отворен лиценз ще се използва. „Всички предписания трябва да осигуряват приемлив избор пред изследователите и да позволяват изключения“.

ALLEA подчертава също и нуждата от координация в самата глобална научна система. „В контекста на голямата наука бъдещо усложнение може да бъде това, че много от консорциумите са глобални и в тях работят учени с различни юрисдикции, които използват различни модели на финансиране. Затова е необходима глобална координация на прехода към пълен отворен достъп“, четем в доклада.

С текста на документа може да се запознаете ТУК.