Европейските лидерите се срещнаха на 19 юни, за да обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС и фонда за възстановяване от COVID-19. По повод тази среща Science Europe призовава Европейския съвет да отдели повече средства за изследвания и иновации, като по този начин постигне амбициозната си цел за здрава планета и глобални конкурентни изследвания. Също така от организацията подчертават необходимостта от устойчиво европейско лидерство, за да се справим с всички предизвикателства, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19.

В своето изявление Science Europe призовава политиците на ЕС да се ангажират с по-амбициозно финансиране на научните изследвания в Многогодишната рамкова програма за 2021 – 2027 г. Този бюджет трябва да бъде значителен, в съответствие с позицията на Европейския парламент, като организацията призовава за отпускане на 120 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ – следващата рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации.

„Финансирането за европейските изследвания следва да се осигурява справедливо през следващия програмен период. От съществено значение за цялото времетраене на програмите е да се осигури значително финансиране за всички научноизследователски програми и особено за „Хоризонт Европа“. Затова приканваме Европейския съвет да увеличи средствата за целия спектър от европейски изследвания, за да гарантира дългосрочната глобална конкурентоспособност на Европа“, заяви президентът на Science Europe Марк Шилц.

Успоредно с това Science Europe публикува още едно изявление относно водения от ЕС отговор на COVID-19, в което приветства Европейската комисия за мобилизирането на институциите си, да финансирането на авангардни научни изследвания, както и за подкрепата на иновациите и публично-частните партньорства. Както националното финансиране на научни изследвания, така и организациите, извършващи научни изследвания, са мобилизирали човешки и финансови ресурси в подкрепа на европейската и глобалната изследователска общност. Те бързо създадоха гъвкави мерки, за да поддържат своите изследвания и да подкрепят науката в  напредъка при проучванията, свързани с COVID-19.

„Европа и европейското научно-изследователско пространство (ERA) играят важна роля, за да продължат да се борят с COVID-19 на глобално ниво. Освен европейските и националните мерки за сътрудничество е необходим допълнителен стратегически и координиран подход към дългосрочните изследвания и иновации, ако искаме да се справим с пандемията и нейните последици, както на европейско равнище, така и в световен мащаб“, заяви Джон-Арне Рьотинген – член на Управителният съвет на Science Europe.

Организацията напомня на Европейския съвет, че фундаменталните изследвания са от решаващо значение за посрещане на предизвикателствата пред здравеопазването, околната среда, социалното и икономическото развитие, но и за по-доброто разбиране и справяне с техните основни причини. Следователно е от жизненоважно значение разпределението на бюджета да подкрепя амбицията на ЕС за световна изследователска екосистема под европейско ръководство.

Прочетете изявлението на Science Europe относно Многогодишната рамкова програма ТУК.

Прочетете  изявлението на Science Europe относно COVID-19 ТУК.