Иновационната дейност на БАН разгледа Съветът на настоятелите на Академията на заседание, което се проведе дистанционно на 6 юли. Научноприложната и иновационна дейност е важен приоритет на Стратегията за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г. Актуалното състояние и перспектива представи в презентация зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров.

Ще бъдат сформирани три Научно-иновационни съвета на базата на изявени учени в тематични области и с включване на представители на бизнеса, съобщи чл.-кор. Хаджитодоров. Това са Съвет по иновативни материали и зелени технологии, Съвет по ресурсна ефективност и кръгова икономика и Съвет по информационни и комуникационни технологии.

Планира се и разработване на съвместни с бизнеса докторантури и изграждане на специалисти в съответствие с нуждите на бизнеса в областта на зелените и цифровите технологии.

По време на заседанието беше представена актуалната работа, свързана с  участието на БАН в Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, дейностите по  научноизследователската и развойна дейност и други проекти.

Презентацията вижте ТУК.

Съветът на настоятелите включва представители на законодателната и изпълнителната власт, организации на работодателите, висшите учебни заведения, нестопански организации в областта на науката и изкуствата, чуждестранни учени и членове на Общото събрание и ръководството на Българската академия на науките. Председател на съвета е председателят на БАН.

Състав на съвета вижте на https://www.bas.bg/?page_id=54