Science Europe публикува рамка от споделени ценности, която да служи като ръководство за насърчаване на ориентираната към бъдещето научноизследователска култура в рамките на Европейското научноизследователско пространство и в световен мащаб.

Тя представлява набор от споделени ценности, които да служат като отправна точка за политиките и практиките, прилагани от организациите, които финансират и които извършват научни изследвания. Рамката е основа за оценка и адаптация и може да допринесе за еволюцията на научноизследователската култура. Тя дава възможност за гъвкав подход, който включва разнообразие от практики, като същевременно признава, че ценностите са в основата на изследователските процеси и резултати, както и в управлението на научните изследвания.

„Това е важен крайъгълен камък за изследователската общност, тъй като ние изграждаме набор от ценности за насърчаване на дългосрочна визия за процъфтяваща научноизследователска култура, която да се фокусира върху качеството на изследователския процес, пълната подкрепа на научната автономия и насърчаването на разнообразието и приобщаването“, казва Марк Шилц, президент на Science Europe.

Изследователската система сега се движи по-бързо отвсякога и отговаря на нарастващия брой изисквания. При тези обстоятелства е жизненоважно изследователските организации да разсъждават върху ценностите, които са в основата на ефективните изследователски системи. През последните години и в няколко форума Science Europe обсъжда ценностите, които залягат в основата им. През 2021 г. организацията публикува Изявление за научноизследователската култура, което подчертава споделената визия за научноизследователската култура в Европейското научноизследователско пространство (European Research Area  – ERA) и публично се ангажира с редица ключови действия, с които Science Europe и нейните организации-членки могат да допринесат за промяната.

Въз основа на тези дискусии и дейности, ценностите, представени днес от Science Europe, са следните:

За преминаване от концептуална рамка към структури и системи, където тези ценности са напълно вградени, се изисква база от доказателства, която може да подкрепи тази промяна. Science Europe ще насърчава сътрудничеството между своите членове, а също и към съответните външни инициативи, като ангажира гласа на изследователската общност във всички дискусии.