Oбзор на политиката от Международния научен съвет (ISC)

В краткото изложение многобройните предизвикателства, свързани с водата, са групирани в четири основни категории със съответните примери и фокусни области, всяка от които изисква различни научни отговори. Заедно със заключителните съвети, настоящият кратък обзор на политиката има за цел ефективно да ангажира политиците и лицата, вземащи решения, и други заинтересовани страни на равнище ООН и държави членки, да превърнат научните прозрения в осезаеми подобрения и да подкрепят свързаните с водата цели за устойчиво развитие (ЦУР) и постигането на Програмата до 2030 г.

Като се опира на експертния опит на своя широк състав в областта на природните и социалните науки, както и на технологиите, Международният научен съвет е готов да предостави интегрирана, независима и основана на доказателства консултантска подкрепа на Организацията на обединените нации за водитe, на съответните организации от системата на ООН и на държавите членки, ако е необходимо, за постигане на ЦУР 6 и други съответни ЦУР.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]